Yasal Bilgilendirmeler

Politikalarımız hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KVK AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (“HKÜSEM”) olarak faaliyet gösterdiğimiz Ziraat Finans Kuleleri projemizde (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla HKÜSEM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres              : Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:41a İç Kapı No:30 Üsküdar / İstanbul
Web Sitesi       : https://sem.hku.edu.tr/

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI
Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “çalışan” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 2. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 3. İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 4. Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası
 5. Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 6. Finans / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 7. Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası
 8. Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 9. Fiziksel mekân güvenliği / Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 10. Cinsel hayat / Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmetin ifası
 11. Biyometrik veri / Yüz Tanıma Sisteminin kullanılabilmesi, hizmetin ifası

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, tedarikçiler
 2. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir
 3. Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir
 4. Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir
 5. Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, tedarikçiler, özel sigorta şirketleri
 6. Fiziksel mekân güvenliği ve biyometrik veriler / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 7. Özlük / Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “çalışan” olarak anılacaktır), tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 1. Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
 2. Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 3. Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle
 4. Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi yoluyla
 5. Ziyaretçilere ve potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/f ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

 1. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2/c, 2/d, 2/h, 2/k fıkraları için aşağıdadır:

 1. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/a, 2/b ve 2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.
2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınması ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.
2/i fıkrası için ayrıca, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur.
2/j fıkrası için hukuki sebep, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 1. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl
 2. Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 3. İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / çalışandan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 4. Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / çalışandan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 5. Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 6. Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 7. Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl / çalışandan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 8. Askerlik durumu İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 9. Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 10. Fiziksel mekân güvenliği / 1 ay
 11. Özgeçmiş / Elde edilmesinden itibaren 1 yıl
 12. Cinsel hayat / Elde edilmesinden itibaren 20 yıl
 13. Biyometrik veri/ elde edilmesinden itibaren 5 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, ıslak imzanızın bulunması koşuluyla, https://sem.hku.edu.tr/ adresinden temin edebileceğiniz “HKÜSEM KVK Başvuru Formu” metni ile İşletmemizin adresi olan Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:41a İç Kapı No:30 Üsküdar/ İstanbul adresine veya kvk.sem@hku.edu.tr yahut yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak iletebilirsiniz. (Ürün veya hizmet alımı sırasında işletmemize beyan ettiğiniz onaylanmış e-posta adresiniz üzerinden başvuruda bulunmanız durumunda kimlik teyidi gerçekleşmiş sayılacaktır. Mail adresinin güncel hali işletmemize bildirilmelidir.) İşletmemiz başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin muhteviyatına göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Saygılarımızla;

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”, (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış olup elektronik ortamda (https://sem.hku.edu.tr/) sözleşmeye konu ilgili eğitim paketini satın alma iradesi gösteren kişi tarafından onaylanması ile (click-wrap sözleşme) kurulmuş olur.

İşbu Sözleşme’de, https://sem.hku.edu.tr bundan sonra site olarak anılacaktır.

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI BİLGİLERİ


TİCARET UNVANI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

ADRES

Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:41a İç Kapı No:30 Üsküdar / İstanbul

VERGİ DAİRESİ/NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

sem@hku.edu.tr

MERSİS NUMARASI

 1.2. HİZMET SATIN ALAN MÜŞTERİ BİLGİLERİ


AD SOYAD

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşme’nin konusunu, satın alınan eğitim hizmeti karşılığında, nitelikleri ve kapsamı işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen dijital içeriklerin/canlı eğitimlerin MÜŞTERİ’nin erişimine sunulması ile tarafların Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

3.SATIN ALMA, YENİLEME ve ÖDEME ŞEKLİ
Sözleşme’ye konu eğitim hizmeti, site üzerinden satın alınırken ödeme sayfasında bilgisi girilen kredi/banka kartından tahsilat gerçekleştirilir.
Eğitim ücretinin ödenmesi aşamasında, MÜŞTERİ’nin kredi/banka kartından tahsilat gerçekleştirilememesi veya kayıtlı kredi kartı bulunmaması durumunda Sözleşme kendiliğinden sona erer. Satın aldığı eğitimin kullanım süresi sona eren MÜŞTERİ, eğitim hizmetini satın alma sırasında oluşturduğu giriş bilgileri ile siteye erişerek yeniden eğitim hizmeti satın alma işlemlerinde bulunabilir. Daha önceden kişisel cihazlara indirilen sertifikalar ve sertifikalardaki doğrulama kodu geçerli olmaya devam eder.

4.EĞİTİM ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
HKÜSEM, istediği zaman bir sonraki yenileme döneminde geçerli olmak üzere eğitim hizmetlerinin satış fiyatında değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ gerçekleştirilen fiyat değişikliği hakkında e-posta veya site aracılığı ile ilgili eğitim hizmetinin tarihinden önce bilgilendirilir. MÜŞTERİ’nin her zaman eğitim hizmetinin iptal etme ve hesabını silme hakkı saklıdır.

5.KAMPANYALARDAN YARARLANMA HAKKI
İşbu Sözleşme kapsamındaki eğitim hizmetinin satın alınması ile MÜŞTERİ’nin kendisinin, belirli süre boyunca hiçbir ücret ödemeden veya indirimli ücretler ile sitedeki hizmetlerden yararlanması kampanya dönemlerinde mümkün olabilir. Kampanya koşulları, yalnızca HKÜSEM’in belirlediği dönemler arası geçerli olup satın alma sırasında veya hizmet dönemi içerisinde ilgili sayfada koşullara açıkça yer verilir.

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MEVCUT EĞİTİM HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI
MÜŞTERİ, istediği zaman işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Fesih, sitedeki “___________” sayfasında bulunan “___________” butonu üzerinden gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, Sözleşme’yi feshetse dahi eğitim paketinden yararlanma süresinin bitiş tarihine kadar mevcut hizmet ve erişim hakkından yararlanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin hesabının, “Kullanıcı Sözlemesi” ne aykırılık nedeniyle hesabın HKÜSEM tarafından silinmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin süresi bitmemiş olsa dahi mevcut eğitim hizmetinden yararlanma hakkı bulunmayacaktır.

7.SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM HİZMETİNİN KAPSAMI VE KOŞULLAR


SATIN ALINAN EĞİTİM HİZMETİ

 

EĞİTİM HİZMETİ KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER

 

EĞİTİM PAKETİNİN KULLANIM SÜRESİ

 

EĞİTİM HİZMETİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

(Satın alınma tarihi)

FATURANIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

(MÜŞTERİ’nin e-posta adresi)

FATURA ADRESİ

 

ÖDEME YÖNTEMİ

(Kredi/Banka Kartı)

EĞİTİM HİZMETİNİN ÜCRETİ

X TL (KDV DAHİL)8. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN İFA EDİLECEĞİ YER VE ZAMAN
Sözleşme’ye konu eğitim hizmetinin satın alınmasıyla MÜŞTERİ’nin erişimine açılacak dijital içeriklerin/canlı eğitimlerinin sunulacağı yer sitedir. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ve ödemenin gerçekleştirilmesi ile MÜŞTERİ, satışa konusu eğitim hizmetinin kapsamındaki tüm dijital içeriklere ulaşabilir. Kayıtlı ödeme aracından tahsilatın bakiye yetersizliği ve her türlü teknik problem nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda eğitim hizmetinin satışı geçersiz olacağından hizmetin ifasına başlanmaz. MÜŞTERİ; doğal afet, savaş, siber saldırı, teknik problemler ve her türlü mücbir sebep nedeniyle eğitim hizmeti kapsamındaki hizmetlerden yararlanamamasından HKÜSEM’i sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder. HKÜSEM‘in kusurlu fiillerinden kaynaklı hizmet sağlanamaması hallerinde MÜŞTERİ’nin hukuki hakları saklıdır.

9. KULLANICI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce onayladığı Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine aykırı davrandığı taktirde işbu Sözleşme’nin de feshedileceğini; satın aldığı eğitim hizmetinden yararlanamayacağını, satın alma sırasında gerçekleştirdiği ödemeyi iade alamayacağını, satın aldığı dijital sertifikalara site üzerinden ulaşamayacağını ve bu durumlardan ötürü HKÜSEM’e karşı hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.
Sözleşme’ye ve satışa konu eğitim hizmeti ile sağlanacak hizmetlerden faydalanılabilmesinin ön şartı “Kullanıcı Sözleşmesi”ne aykırı fiillerde bulunmamaktır. Aksi taktirde işbu Sözleşme ve Kullanıcı Sözleşmesi HKÜSEM tarafından feshedilerek satın alınan eğitim hizmetine veya diğer hizmetlere erişim sonlandırılacaktır. Bundan kaynaklı olarak MÜŞTERİ, HKÜSEM’den hiçbir hak veya alacak talep edemeyecektir.

10.CAYMA HAKKI
HKÜSEM tarafından Sözleşme’ye konu eğitim hizmetinin kapsamında sunulan hizmetler, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinin ğ bendine göre elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan MÜŞTERİ’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

11. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ
MÜŞTERİ, HKÜSEM tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen usullere uygun olarak ön bilgilendirmede bulunulduğunu kabul ve taahhüt eder.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MÜŞTERİ’nin eğitim hizmetinin satın alınması ve paket kapsamındaki hizmetin kullanılması için paylaştığı tüm kişisel veriler HKÜSEM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine, ilgili yönetmeliklere ve kurul kararlarına uygun olarak işlenmektedir. MÜŞTERİ, hangi kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak işlendiği ile kişisel verilerinin yurtiçi/yurtdışına aktarım durumuna dair ayrıntılı bilgiye site üzerinden erişime açık olan “Aydınlatma Metni” aracılığı ile ulaşabileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin işlenen kişisel verileri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olması için sitede erişime açık olan “HKÜSEM KVK Başvuru Formu” bulunmakta olup başvuru usul ve esasları ilgili formda ve aydınlatma metninde ayrıntılı olarak açılanmaktadır. HKÜSEM, veri sorumlusu olarak ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
HKÜSEM, kişisel verilerin mevzuata uygun işlenmesi için tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini taahhüt eder.
HKÜSEM, kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın gerekli olduğu her durumda MÜŞTERİ’den açık rıza almadan kişisel veri işlemeyeceğini taahhüt eder.

13. KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN SAKLANMASI
Kredi kartı bilgileriniz, HKÜSEM tarafından saklanmamaktadır. Kart bilgileriniz, güvenli ödeme sağlayan; Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen aracı ödeme kuruluşu olan ____________ tarafından saklanmaktadır. Kart bilgisinin saklanacağı aracı ödeme kuruluşu, Sözleşme süresi içerisinde değişebilir.

14. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME/TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
MÜŞTERİ’ler sunulan hizmete ilişkin tüm talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme’nin 15.maddesinde belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla iletebilirler. Talep veya şikayetlerinin sonuçsuz kalması halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirler. Yetkili Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi, tüketicinin ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesidir.

15.ŞİKAYET İÇİN HKÜSEM BİLGİLERİ


TİCARET UNVANI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

MERSİS NO

 

ADRES BİLGİSİ

Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:41a İç Kapı No:30 Üsküdar / İstanbul

E-POSTA ADRESİ

sem@hku.edu.tr16. DELİL SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda HKÜSEM’e ait ticari defter kayıtlarının, kalıcı veri saklayıcılarının, veri tabanlarının, sunucu ve bilgisayar kayıtları ile tüm elektronik kayıtların kesin ve tek başına delil teşkil edeceğini; işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.maddesine göre delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

17.TEBLİGAT
HKÜSEM ile MÜŞTERİ arasındaki her türlü bildirim ve yazışma Sözleşme’de yazılı e-posta adresleri aracılığıyla yapılacaktır. Kanunun öngördüğü bildirim şekilleri saklı olup işbu madde kapsamında değildir.

18. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu Sözleşme 18 maddeden ibaret olup MÜŞTERİ’nin click wrap yöntemiyle elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylaması ve ödemenin gerçekleştirilmesiyle kurulmuştur.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuduğunu ve onayladığını kabul eder. İşbu Sözleşme’nin bir örneği kalıcı veri saklayıcısı (e-posta) yoluyla MÜŞTERİ’ye gönderilmiştir.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (“HKÜSEM”) tarafından işbu sitede sunulan canlı eğitim hizmetlerinde, eğitim saatine en geç 24 saat kalana kadar iptal hakkını kullanabilirsiniz. Canlı eğitim saatine 24 saatten az bir süre kala yapılan iptal talepleri kabul edilmez. İptal talebinin HKÜSEM tarafından onaylanması halinde,  ödemiş olduğunuz canlı eğitim ücreti, başka bir eğitimde kullanılmak üzere  üye hesabında kalır. Üye hesabınızda kalan eğitim ücretini, iptal tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde istediğiniz başka bir canlı eğitim ya da video eğitim satın alımında kullanabilirsiniz.

Canlı eğitimin eğitmen veya HKÜSEM tarafından iptal edilmesi halinde, tarafınıza bilgilendirme yapılarak ödemiş olduğunuz canlı eğitim ücreti, iptal tarihinden itibaren 1(bir) yıl içinde başka bir canlı eğitim veya video eğitimde kullanılmak üzere  üye hesabınızda kalır.

Video eğitimler için iptal hakkı bulunmamaktadır.


CAYMA HAKKI VE İADE

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler için cayma hakkı kullanılmamaktadır. Bu sebeple, canlı eğitim ve/veya video eğitim hizmetleri için cayma hakkının kullanılması ve eğitim ücretlerinin iadesi mümkün değildir.

ÇEREZ POLİTİKASI

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (“HKÜSEM”) olarak, web sitemizi (https://sem.hku.edu.tr/) (“Site”), kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Site’nin kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerezler ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

HKÜSEM olarak Site’de kullandığımız Çerezler’i kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda Çerezler yoluyla HKÜSEM’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere uygun, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
HKÜSEM olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle veya kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
HKÜSEM olarak Site’de çeşitli amaçlarla Çerezler kullanmakta ve bu Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 1. Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını artırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 2. Site’nin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler
Site’de sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Çerezlerin Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçilerimizin tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte, genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezler’e ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Kullanılan tarayıcıya göre çerez ayarları ve/veya çerezlere ilişkin bilgilere aşağıdaki adresler üzerinden ulaşılabilecektir.Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden HKÜSEM’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi, Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde HKÜSEM’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin HKÜSEM tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.